ข่าว : ประกันสังคม พร้อมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ที่ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน พร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มครองต่อ 6 เดือน

06 กรกฏาคม 2565

ประกันสังคม พร้อมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ที่ถูกเลิกจ้าง

ร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน พร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มครองต่อ 6 เดือน

จากกรณี บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด แจ้งเลิกจ้างพนักงานบางส่วน จำนวน 89 คน โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ลูกจ้างร้อง บริษัทจ่ายเงินชดเชยไม่เป็นธรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การดูแลช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อย่างเป็นธรรมและทันท่วงที โดยเมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ที่กระทรวงแรงงาน ลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ที่ถูกเลิกจ้างได้มายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ติดตามการให้ความช่วยเหลือ

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ตามข้อสั่งการของนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อทราบข้อสรุปว่าเป็นการเลิกจ้างและบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง โดยไม่ได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งได้จ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม ในส่วนของประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องการจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน และยังคงได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ต่อไปอีก 6 เดือน โดยไม่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพได้ หรือหากต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง กรณีนี้ตนจึงได้ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการขอรับเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง พร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นรวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว ขอให้ทางบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสารดังกล่าว และเร่งนำส่งสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเพื่อเร่งตัดจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็ว

…………………………………….……

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน